Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Træ

 

 

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som Dansk Byggeri i København. Landsforeningen er tilknyttet Dansk Byggeri.§ 2 Formål

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold blandt foreningens ledere og ledende medarbejdere og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med lederuddannelse, faglige aktiviteter og sociale sammenkomster.

I forbindelse med uddannelse kan der ydes støtte til nyudlærte svende, der har modtaget medalje ved svendeprøven. Støtten kan gives af bestyrelsen i form af rejselegater.§ 3 Optagelse

Ethvert firma, der er medlem i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.

Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer.§ 4 Kontingent

Det årlige kontingent for så vidt angår arbejdslønnen inden for foreningens område fastsættes på den i § 6 nævnte ordinære generalforsamling. Ved nyoptagelse betales fuldt eller halvt kontingent afhængig af, om optagelse har fundet sted i første eller andet halvår.

For så vidt årskontingentet ved regnskabsårets afslutning ikke dækker foreningens udgifter, fordeles det resterende beløb ligeligt på firmaerne i forhold til indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan dog ikke disponere ud over foreningens formue. Ethvert tilsvar til foreningen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.§ 5 Bestyrelse

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt en suppleant, der alle sædvanligvis vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært kommer henholdsvis 2 og 3 på valg hvert andet år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgene foretages på den ordinære generalforsamling, hvor der samtidig vælges en revisor blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Alle sager, der forelægges bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.§ 6 Generalforsamlinger og medlemsmøder

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med 1 måneds skriftlig varsel. Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt til foreningen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger stedet for afholdelse af generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 3 dages varsel af formanden, når denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til foreningen fra mindst 3 medlemmer.

Under hensyntagen til medlemmernes geografiske interesseområder samt disses domicil kan der afholdes lokale medlemsmøder.

Sådanne møder ledes af foreningens formand eller næstformand og indkaldes og afholdes efter reglerne for ekstraordinære generalforsamlinger.

Der udarbejdes skriftlig referat af generalforsamlinger. Referater sendes til alle foreningens medlemmer.

Beslutninger på sådanne møder er kun bindende for medlemmer inden for et geografisk område, medmindre det på en efterfølgende ordinær generalforsamling vedtages, at beslutningen skal gælde for hele foreningens område.

§ 7 Afstemning

På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal.

Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger:

Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer
5,0 - 8,2 mill. - 3 stemmer
over 8,2 mill. - 4 stemmer

Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes i Dansk Byggeris bestyrelse.

Firmaer, der ikke giver møde, kan lade sig repræsentere ved et andet firma ved skriftlig fuldmagt.§ 8 Bod - eksklusion

Foreningens medlemmer er underkastet retmæssigt vedtagne foreningensbeslutninger.

Brud herpå samt undladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb medfører en af bestyrelsen i enkelt hvert tilfælde fastsat bod samt eventuel udelukkelse af foreningen.

Ifaldne bøder kan af bestyrelsen anvendes til sektionens administration.§ 9 Protokol - regnskab

Foreningen fører en medlems- og forhandlingsprotokol, der henligger på Dansk Byggeris kontor. Endvidere føres en kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet føres af Dansk Byggeris bogholderi.

Foreningens udgifter, herunder også til eventuelt kontorarbejde ud over, hvad der ydes fra Dansk Byggeri, afholdes af foreningen.§ 10 Udtrædelse

Udmeldelse af foreningen kan ske til en 1. januar med 3 måneders skriftlig varsel til sektionens formand.

Udelukkelse af et firma kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende firmaer - dog mindst halvdelen af foreningens medlemmer - stemmer derfor.§ 11 Opløsning

For vedtagelse af foreningens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

Såfremt det vedtages af opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af sektionens eventuelle midler.Ændret pr. 1. november 2009